Zabudnutí Slováci (v Srbskej Vojvodine)

Slováci nežijú iba na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Jedna z najvitálnejších slovenských menšín vo svete sa nachádza v bývalej Juhoslávii, na území Vojvodiny v Srbsku. Títo Slováci utekali takmer pred tristo rokmi z Horného do Dolného Uhorska, kam migrovali z náboženských a ekonomických dôvodov. Skoro tri storočia si táto komunita udržala kultúrne povedomie, tradície a jazyk. Veľkým pomocníkom pri zachovaní národnej integrity bola evanjelická cirkev. Dá sa povedať, že všetci Slováci žijúci na tomto území mali evanjelické vierovyznanie. Dokonca aj prvé slovenské školy boli na tomto území cirkevné. Tunajšie záujmy Slovákov zastrešuje dokonca Matica slovenská v Báčskom Petrovci a zastúpenie majú Slováci aj v regionálnom parlamente. Bohužiaľ ťažká politická situácia a nestabilita na tomto území núti tunajších Slovákov k exodu naspäť na Slovensko, ale aj do iných krajín po celom svete. Vo svojej práci som sa zameral na mapovanie kultúry v slovenskej dedinke menom Aradáč, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Zrenjanin, odkiaľ pochádza moja babka. Spolu s ňou som navštívil jej rodný kraj, ktorý videla naposledy pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi. Mal som tu možnosť nazrieť do životov týchto veľmi milých a úžasných ľudí, ktorí nemali problém porozprávať sa a podeliť sa o svoje životné zážitky. Prostredníctvom fotografií zachytávam miesta a tváre ľudí, čo tu žijú, pracujú a tvoria naďalej sa zmenšujúcu komunitu, ktorá možno neprežije tretie storočie svojej existencie.

____

The forgotten Slovaks (in Vojvodina, Serbia)

Slovaks do not live only in Slovakia but also abroad. One of the most vibrant Slovak minority in the world is located in the former Yugoslavia, the territory of Vojvodina in Serbia. These Slovaks fled nearly three hundred years ago from Upper to Lower Hungary, where migrated from religious and economic reasons. Nearly three centuries this community to maintain cultural awareness, traditions and language. A great help in maintaining national integrity was Evangelical Church. It can say that all Slovaks living in this area were Protestant religion. Even the first Slovak schools were in this area church. The local interests Slovak people is covered by cultural institution Matica slovenská in Báčski Petrovec. Presence are Slovaks even in the regional parliament. Unfortunately, the difficult political situation and instability in the area of ​​local Slovaks forcing an exodus back to Slovakia, but also in other countries around the world. In my work, I focused on mapping culture in the Slovak village called Aradáč, which is located near the town of Zrenjanin, where was born my grandmother. Together with her I visited her native land, she saw that places last more than twenty-five years ago. I had the opportunity to peek into the lives of these very nice and wonderful people who did not have a problem to talk and share their life experiences. Through images I captured places and faces of people who are living, working and continue to form the dwindling community that cannot survive the third century of its existence.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :